Job seeking

  • Locations

    BigLocations

    Thailand

    Choose a area

  • Job category

    Job category

For Employers

การวิเคราะห์ตัวเองที่นักเรียนญี่ปุ่นมักทำก่อนการเลือกงาน

การวิเคราะห์ตัวเองเป็นหลักการวิเคราะห์ข้อมูลและลักษณะนิสัยของตัวเองที่มีความนิยมมากก่อนการหางานและมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับผู้สมัครที่ต้องการเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน  ซึ่งผู้สมัครสามารถนำข้อมูลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ในการตอบคำถามช่วงสัมภาษณ์งานได้

ความหมายของการวิเคราะห์ตัวเอง

การวิเคราะห์ตัวเองคือ การสำรวจสิ่งต่างๆของตัวเอง รวมไปถึงความสนใจ ความกังวล ค่านิยม จุดแข็ง และจุดอ่อนของตัวเอง จากนั้นทำการวิเคราะห์สรุปผลในทุกแง่มุมออกมา และนำผลสรุปนั้นไปพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น

ความสำคัญของการวิเคราะห์ตัวเอง

การวิเคราะห์ตัวเองมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถทำให้ผู้สมัครมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อน และเป็นวิธีในการดึงเอาจุดเด่นของตัวเองออกมาได้ ซึ่งยิ่งตัวเราสามารถวิเคราะห์ตัวเองได้มากเท่าไร เราจะยิ่งได้คำตอบที่ตรงตามความเป็นจริงมากเท่านั้น และที่สำคัญคือทำให้เราได้ค้นพบว่าเราเหมาะกับงานด้านไหนมากที่สุด

 

วิธีการวิเคราะห์ตัวเอง

 

วิธีการวิเคราะห์ตัวเองมีดังต่อไปนี้

1. วิเคราะห์เรื่องราวประวัติตัวเอง

เขียนประวัติและประสบการณ์ของตัวเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ประสบการณ์ในช่วงวัยเด็ก วัยเรียน ไปจนถึงช่วงวัยทำงาน รวมไปถึงประสบการณ์อันน่าประทับใจที่พบเจอมา จากนั้นนำไปวิเคราะห์และค้นหาลักษณะนิสัยของตัวเองเพื่อแจกแจงสิ่งทึ่ควรพัฒนาและควรปรับปรุงก่อนการสัมภาษณ์งาน

2. สร้างแผนผังแสดงสภาพจิตใจในแต่ละช่วงเวลา

สร้างแผนผังแสดงสภาพจิตใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยกำหนดเป็นเส้นระยะเวลาในแกนนอนและเส้นระดับแรงจูงใจในแกนตั้ง เพื่อแสดงภาพรวมของระดับความผันผวนของแรงจูงใจในแต่ละช่วงเวลา โดยมักใช้สำหรับการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ใดส่งผลต่อแรงจูงใจของผู้สมัครในระดับไหนเพื่อหลีกเลี่ยงและหาทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีก

3. ฟังการวิเคราะห์จากคนใกล้ตัว

ฟังคำวิจารณ์และการวิเคราะห์จากคนใกล้ตัวเพื่อการนำความคิดเหล่านั้นมาใช้วิเคราะห์ร่วมกันกับความคิดของตัวเองให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

4. หาความชอบและอนาคตที่อยากจะเป็น

หาความชอบและอนาคตที่อยากจะเป็น จากนั้นวาดฝันถึงอนาคตในอีก 5 หรือ 10 ปีข้างหน้า ให้สอดคล้องกับประสบการณ์และความสามารถที่ตัวเองมี และมองว่าประสบการณ์หรือความสามารถไหนที่เราควรมีเพิ่ม ทางเลือกไหนที่เราควรก้าวไป เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับตัวผู้สมัคร และทำให้การสัมภาษณ์งานราบรื่นขึ้น

 

สำหรับข้อมูลการสมัครงานหรือข้อมูลอื่นๆสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Japanese-jobs.comhttps://th.japanese-jobs.com/en/

 

Related Articles

Sign up

※ A registration guide will be sent to the email address you provided

The registration guide has been emailed to you

views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt

Member registration is uncompleted

You will receive the registration guide mail in a few minutes.
Enter the register page from the URL in the email within 24 hours.