นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

•RGF HR Agent ใช้สื่อหลากหลาย ทั้งวารสารข้อมูลข่าวสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งการจัดกิจกรรม หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น เพื่อนำเสนอสถานที่แห่ง “การพบเจอที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่นี่” สำหรับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการแต่ละบุคคล เนื่องจากบริษัทต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงานจำนวนมากในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายนี้โดยมีพื้นฐานของศีลธรรมจรรยาเป็นสิ่งสำคัญ และได้จัดตั้งระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ

นโยบายที่ 1 กำหนดวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมให้อยู่ภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เข้าข่าย นอกจากนี้จะสร้างระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกนำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์

นโยบายที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับมาด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

นโยบายที่ 3 ไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูล

นโยบายที่ 4 บริษัทจะพยายามสร้างการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและจำเป็น เพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย ความเสียหาย รวมถึงแก้ไขหรือจัดการความปลอดภัยอื่นๆ

นโยบายที่ 5 บริษัทจะพยายามให้เจ้าของที่เป็นผู้มอบข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และจะพยายามรักษาเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้

นโยบายที่ 6 เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังได้กำหนดข้อบังคับภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งปรับเปลี่ยนและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

นโยบายที่ 7 จัดตั้งช่องทางการรับเรื่องเพื่อให้คำปรึกษาและรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมุ่งมั่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม


RGF HR Agent

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

•RGF HR Agent (ต่อไปจะเรียกว่า “RGF”), Japanese-jobs.com (http://japanese-jobs.com) และเว็บไซต์ย่อยของทุกประเทศที่เกี่ยวข้องกับ japanese-jobs (ต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์นี้”) จะเคารพนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน (ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้”) และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (เป็นไปตามคำจำกัดความด้านล่าง) ของผู้ใช้ด้วยความละเอียดรอบคอบ


ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายบุคคลที่สามารถบ่งชี้ผู้ใช้ได้จากชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลเเอดเดรส ชื่อสถานศึกษา หรือข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น ถึงแม้จะเป็นกรณีที่ไม่สามารถบ่งชี้ได้จากข้อมูลนั้นๆ เพียงอย่างเดียวก็สามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นๆ และใช้บ่งชี้ผู้ใช้เป็นรายบุคคลได้อย่างง่ายดายก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

วัตถุประสงค์การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งาน

วัตถุประสงค์การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานเป็นไปตามด้านล่างนี้ ไม่สามารถนำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
1) เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานรายบุคคล รวมถึงการให้บริการนี้เเก่ผู้ใช้งาน

2) เพื่อการติดต่อที่สืบเนื่องมาจากการใช้บริการนี้ การส่งหรือจัดส่งเมลเเมกกาซีน DM เเละการเเจ้งข้อมูลประเภทต่างๆ เป็นต้น
3) เพื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้บริการนี้ บนพื้นฐานของการยินยอมและการสมัครใช้งานของผู้ใช้
4) เพื่อจัดสรรและแสดงโฆษณาหรือเนื้อหาที่อ้างอิงข้อมูลทางคุณลักษณะ ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร ข้อมูลตำแหน่ง ประวัติการใช้งาน เป็นต้น

5) เพื่อใช้ในปรับปรุงบริการนี้ พัฒนาบริการใหม่ รวมถึงด้านการตลาด

6) เพื่อจัดทำกิจกรรมแคมเปญ แบบสอบถาม การติดตามผล และการรวบรวมข้อมูล เป็นต้น

7) เพื่อตอบกลับหรือตรวจสอบความคิดเห็น การติดต่อสอบถาม และเนื้อหาการโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบริการนี้

นอกจากนี้ “Scout Service” ของบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนต่อหน่วยงานให้บริการด้านการเปลี่ยนงานที่ให้ความร่วมมือในบริการนี้เเละผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้บริการนี้

การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม

กรณีที่ไม่มีการกรอกหัวข้อที่จำเป็นแต่ละหัวข้อในการดำเนินการให้บริการแต่ละประเภทของบริการนี้ อาจไม่สามารถรับบริการได้ทุกบริการ


การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

ตามกฎแล้ว RGF จะไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หลังจากระบุหรือกำหนดสถานที่ปลายทางการส่งมอบข้อมูลและเนื้อหาของข้อมูลที่จะส่งมอบและผู้ใช้ยินยอมแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถให้ข้อมูลได้ ยกเว้นกรณีด้านล่างนี้อาจสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1) กรณีที่พิจารณาเห็นว่าผู้ใช้ทำให้บุคคลที่สามเสียผลประโยชน์
2) กรณีที่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรสาธารณะส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายสำเร็จลุล่วง การขอความเห็นชอบจากผู้ใช้อาจเป็นการขัดขวางการดำเนินการดังกล่าวได้
3) กรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากศาล สำนักงานอัยการ ตำรวจ หรือหน่วยงานที่มีสิทธิอำนาจเทียบเท่าสถาบันดังกล่าว
4) กรณีที่ผู้ใช้ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลกับบุคคลที่สามซึ่งมีการระบุเจาะจงไว้อย่างชัดเจน
5) กรณีที่ได้รับอนุญาตทางกฎหมายให้เปิดเผยหรือมอบข้อมูลให้
6) กรณีที่ต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผลมาจากการสืบทอดกิจการโดยการรวมกลุ่มธุรกิจหรือเหตุผลอื่นๆ และใช้ข้อมูลภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์การนำไปใช้ที่กำหนดไว้ก่อนการสืบทอด


หัวข้อที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลกับบุคคลที่สาม

กรณีด้านล่างต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลส่วนบุคลไปใช้โดยบุคคลที่สาม โดยที่ RGF จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
1) กรณีที่ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ประกอบการที่ระบุไว้โดยใช้ฟังก์ชั่นของบริการนี้หรือวิธีอื่นๆ
2) กรณีที่ข้อมูลที่กรอกในบริการนี้สามารถบ่งชี้ไปถึงผู้ใช้ได้โดยไม่คาดคิด
3) กรณีที่ผู้ใช้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ในเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมต่อจากบริการนี้
4) กรณีที่ผู้ใช้ไม่ใช่ตัวผู้ใช้งานเองกรอกข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ถึงผู้ใช้รายบุคคลได้ (ID, รหัสผ่าน เป็นต้น)

การมอบอำนาจให้หน่วยงานภายนอกจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

RGF อาจมอบอำนาจให้หน่วยงานภายนอกจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากนี้ RGF จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานภายนอกที่มอบอำนาจให้

การใช้ข้อมูลในทางสถิติ

RFG ได้จัดทำข้อมูลสถิติที่มีการดัดแปลงเพื่อไม่ให้สามารถบ่งชี้ไปถึงรายบุคคลได้โดยอ้างอิงจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมา ข้อมูลสถิติที่ไม่สามารถบ่งชี้ถึงรายบุคคลได้นั้น เป็นสิ่งที่ RGF ใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล และอื่นๆ

ตามกฎแล้ว ผู้ใช้เท่านั้นที่สามารถร้องขอให้มีการแจ้ง “วัตถุประสงค์การนำไปใช้ของข้อมูลส่วนบุคคล” การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการลบทิ้ง การยกเลิกการใช้ ไปจนถึงการระงับการส่งข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม (ต่อไปจะเรียกว่า “การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล และอื่นๆ”) กรุณาติดต่อไปยังที่ติดต่อสอบถามด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการโดยละเอียด แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลเ เละอื่นๆ ให้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1) กรณีที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ ของตัวผู้ใช้เองหรือบุคคลที่สาม
2) กรณีที่เป็นการขัดขวางการดำเนินการบริการนี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
3) กรณีที่ขัดต่อกฎหมายอื่นๆ

นอกจากนี้ กรณีที่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายมูลค่าสูงในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นต้น หรือกรณีอื่นๆ ที่การดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเเละอื่นๆ ทำได้อย่างยากลำบาก และเมื่อต้องมีการจัดการเพื่อขึ้นมาแทนที่ซึ่งจำเป็นในการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ใช้ ทางบริษัทจะไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

RGF ได้พยายามเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาอย่างถูกต้อง เเต่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาที่ได้รับมานั้นมีความถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบันหรือไม่นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้

ข้อจำกัดในการรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ปัญหาทางสังคม

ตามกฎ RGF จะไม่สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ใช้เป็นผู้ให้ข้อมูลเอง
1) หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ความเชื่อ รวมถึงศาสนา

2) หัวข้อที่เป็นสาเหตุของการแบ่งแยกทางสังคม เช่น เชื้อชาติ ชนกลุ่มน้อย ชาติตระกูล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ยกเว้นข้อมูลที่เป็นจังหวัดที่มีปรากฏอยู่แล้ว หรือตำบล อำเภอ) ร่างกาย สภาพจิตใจบกพร่อง ประวัติการก่ออาชญากรรม หรืออื่นๆ
3) หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการรวมกลุ่มของผู้ใช้แรงงาน การรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง รวมถึงพฤติกรรมการปฏิบัติของกลุ่มอื่นๆ
4) หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกลุ่มเดินประท้วง การใช้สิทธิในการเรียกร้อง รวมถึงการใช้สิทธิทางการเมืองอื่นๆ
5) การรักษาพยาบาลและการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

RGF ได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลนั้นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรักษาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งผู้ใช้โดยทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ ถึงแม้จะมีการควบคุมตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว แต่ก็ยังไม่มีมาตรการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถปกป้องข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ จึงขอแจ้งมา ​ณ ที่นี้


การตรวจสอบผู้ใช้

RGF จะตรวจสอบว่าเป็นผู้ใช้จริงหรือไม่จากข้อมูลที่สามารถชี้บ่งรายบุคคลได้ (ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมลเเอดเดรส หมายเลขสมาชิก รหัสผ่าน เป็นต้น) ในกรณีที่สมาชิกใช้บริการหรือลงทะเบียนเป็นสมาชิกผ่านบริการของเว็บไซต์แต่ละแห่ง กรณีที่ปฏิบัติตามคำร้องขอให้แสดงข้อมูลส่วนบุคคล แก้ไข ลบ หรือระงับการใช้ เป็นต้น แต่หากเป็นกรณีที่นอกเหนือจากตัวผู้ใช้ได้ข้อมูลที่สามารถบ่งชี้รายบุคคลและนำไปใช้ ทางRGF จะไม่รับผิดชอบ

การใช้และการได้มาซึ่งข้อมูลทางคุณลักษณะ ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร ข้อมูลตำแหน่ง ประวัติการใช้งาน
Cookie ต่างๆ ภายในข้อมูลทางคุณลักษณะ ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร ข้อมูลตำแหน่ง ประวัติการใช้งาน เป็นต้น (ต่อไปจะเรียกว่า “ประวัติการใช้งาน และอื่นๆ”)
บริษัทใช้ Cookie เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน และเพื่อดึงข้อมูลทางสถิติรวมถึงการจัดส่งข่าวสารโฆษณา นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยี เช่น Cookie หรือ JavaScript ในการดึงข้อมูลทางคุณลักษณะที่ไม่สามารถชี้บ่งตัวตนได้ เช่น อายุ เพศ อาชีพ ถิ่นที่อยู่ เป็นต้น (จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ถึงแม้จะนำมาจับกลุ่มเข้าคู่กันแล้ว จะไม่สามารถบ่งชี้ถึงตัวตนได้) หรือข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร ประวัติการใช้งานของผู้ใช้ภายในเว็บไซต์ที่ให้บริการนี้ (URL ที่เข้าใช้งาน เนื้อหา ลำดับการอ้างอิง เป็นต้น) จากในบรรดาข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ให้มา รวมถึงการดึงข้อมูลตำแหน่งโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากการสมัคร หรือการยินยอมของผู้ใช้เมื่อใช้งานสมาร์ทโฟน เป็นต้น ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่รวมอยู่ในประวัติการใช้งาน และ Cookie เป็นต้น

เมื่อล็อกอินเข้าใช้งานในกรณีตามด้านล่างนี้ จากในประวัติการใช้งาน

ทางบริษัทอาจมีการส่งหรือแสดง เช่น เนื้อหาและโฆษณา หรือนำเสนอบริการโดยใช้ข้อมูลจากประวัติการใช้งานที่มีการล็อกอินก่อนหน้านี้ หลังจากที่ระบุตัวตนผู้ใช้งานแล้ว ในกรณีที่ผู้ใช้ได้ล็อกอินและใช้งานในบริการนี้ กรุณาติดต่อไปยังที่ติดต่อสอบถามด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เพื่อยกเลิกการส่งเช่นโฆษณาดังกล่าว

ที่ติดต่อสอบถามด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

RGF HR Agent ผู้รับผิดชอบ: info@japanese-jobs.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

RGF สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ยกเว้นเนื้อหาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย เป็นต้น

อื่นๆ

หัวข้อที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ

• ผู้ใช้จะต้องควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่จะส่งมายังบริการนี้ หรือตั้งใจว่ากำลังจะส่งมาด้วยตนเองอย่างเข้มงวด ข้อมูลที่รั่วไหลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือจากสถานที่อื่นๆ ซึ่งมีข้อมูลนั้นเก็บรักษาอยู่ จากสถานะความเป็นส่วนตัวของ RGF จะไม่มีอำนาจในการเข้าไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้
ลิงค์เชื่อมต่อไปยังภายนอก

•ภายในเว็บไซต์ของเรามีลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของลิงค์นั้นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลภายในเว็บไซต์ของลิงค์นั้นๆ

การอัพเดทสถานะความเป็นส่วนตัว

•สถานะความเป็นส่วนตัวของ RGF อาจมีการแก้ไขแนวคิดในเรื่องความเป็นส่วนตัวทั้งหมดหรือบางส่วน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ของบริการนี้ทุกครั้ง