เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานซึ่งใช้ร่วมกับ japanese-jobs.com เเละนโยบายความเป็นส่วนตัว (สำหรับผู้สมัครงาน)

กำหนดบังคับใช้ : 1 เมษายน 2017

ข้อที่ 1 (การนำข้อกำหนดไปใช้)

1. “ข้อกำหนดการใช้งานร่วมของ japanese-jobs.com (สำหรับผู้สมัครงาน)” (ต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้งาน”) และ “นโยบายความเป็นส่วนตัว Japanese-jobs.com” (ต่อไปจะเรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว” เมื่อรวมกับข้อกำหนดการใช้งานจะเรียกว่า “ข้อกำหนดนี้”) นั้น จะนำไปใช้กับผู้ใช้บริการข้อมูลการรับสมัครงานและข้อมูลประเภทต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตที่ RGF HR Agent (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นผู้บริหารและควบคุมอยู่ รวมทั้งเว็บไซต์ Japanese-jobs.com (http://th.japanese-jobs.com/th) และเว็บไซต์ย่อย (ต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์นี้”) ของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องและจัดอยู่ในเว็บไซต์นี้

2. รายละเอียดของข้อกำหนดนี้อาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานฉบับล่าสุด

3. กรณีที่บริษัทมีคู่มือและอื่นๆ สำหรับใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลต่างๆ ที่ระบุบนเว็บไซต์นี้ (ต่อไปจะเรียกว่า “คู่มือเเละอื่นๆ”) คู่มือเเละอื่นๆ นี้ถือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งาน

4. เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้แล้วจะถือว่ายอมรับข้อกำหนดนี้ทันที

ข้อที่ 2 (คำจำกัดความ)

1. “สมาชิกส่วนบุคคล” คือ บุคคลที่ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล (เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งเนื้อหาด้านล่างนี้จะเป็นไปเช่นเดียวกัน) รวมถึงข้อมูลอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ และบริษัทได้รับรองข้อมูลนั้นแล้ว

2. “สมาชิกบริษัท” คือ บริษัทที่ลงทะเบียนข้อมูลบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ และบริษัทได้รับรองข้อมูลนั้นแล้ว

3. “สมาชิก” จะเป็นไปตามหัวข้อย่อยที่ 2 เเละหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 แล้ว สมาชิกจึงจะสามารถเข้าใช้บริการนี้ได้

4. “ข้อมูลการลงทะเบียน” คือ ข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลที่สมาชิกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้เพื่อใช้บริการ นอกจากนี้ ในกรณีที่สมาชิกบริษัทสามารถระบุตัวตนของสมาชิกรายบุคคลได้จากข้อมูลที่สมาชิกส่วนบุคคลกรอกเพื่อลงทะเบียนในส่วนที่นอกเหนือจากช่องที่ใช้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

5. “ข้อมูลการรับสมัครงาน” คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบุคลากรเข้าทำงานของสมาชิกบริษัท รวมถึงข้อมูลการจัดสัมมนาและข้อมูลที่ลงประกาศในกระดานแจ้งข่าวสาร

6. “Scout” คือ การบริการที่สมาชิกส่วนบุคคลจะได้รับข้อความจากสมาชิกบริษัทโดยตรง ซึ่งเป็นการเเจ้งการสมัครงานโดยให้เข้าไปที่ข้อมูลการรับสมัครงาน และข้อความเเจ้งให้เข้าดูข้อมูลการรับสมัครงานของสมาชิกบริษัทที่เข้าข่าย นอกจากนี้ ข้อความที่เข้าข่ายจะถูกส่งไปยังสมาชิกส่วนบุคคลที่ได้เลือกไว้เเล้วจากการอ่านข้อมูลการลงทะเบียนของสมาชิกส่วนบุคคล

7. “หน้าสำหรับสมาชิก” คือ หน้าหรือระบบที่สมาชิกส่วนบุคคลสามารถลงทะเบียนข้อมูลลงทะเบียนและข้อมูลส่วนบุคคล, การทดสอบภาษาญี่ปุ่น, การสมัครงานไปยังหน้าข้อมูลการรับสมัครงาน รับและส่งข้อความระหว่างสมาชิกบริษัท เป็นต้น โดยใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงฐานข้อมูลของบริษัทผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของสมาชิกส่วนบุคคล

8. “การรับสมัครงาน KROWL” คือ การนำข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์นอกเหนือจากโดเมนหลักหรือโดเมนย่อยของเว็บไซต์นี้มาลงในเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นข้อมูลการรับสมัครงานที่นอกเหนือจากข้อมูลการรับสมัครงานที่บริษัทหรือสมาชิกบริษัทลงไว้ในเว็บไซต์นี้โดยตรง


ข้อที่ 3 (ขั้นตอนการลงทะเบียนและการตรวจสอบการลงทะเบียน)

1. บุคคลที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกของบริการนี้ (ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้สมัคร”) จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครเพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลและส่งข้อมูลนั้นในหน้าการลงทะเบียนสมาชิก

2. บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบตามข้อกำหนดที่บริษัทได้ระบุไว้เกี่ยวกับการสมัครในหัวข้อก่อนหน้านี้

3. บริษัทสามารถปฏิเสธการลงทะเบียนนั้นได้ ในกรณีที่พิจารณาตัดสินว่าผู้สมัครนั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้สมัครส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ และไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลการปฏิเสธการลงทะเบียนให้กับผู้สมัคร ผู้สมัครไม่สามารถคัดค้านการตัดสินใจนั้นได้

ข้อ 4 (การจัดการ ID และรหัสผ่าน)

1. บริษัทจะออก ID และรหัสผ่าน แล้วส่งให้กับสมาชิกส่วนบุคคล

2. กำหนดให้สมาชิกส่วนบุคคลต้องรับผิดชอบการใช้และการจัดการ ID และรหัสผ่านของตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ ID และรหัสผ่านอย่างไม่ถูกต้องโดยผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม

3. ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม สมาชิกส่วนบุคคลไม่สามารถให้ ID และรหัสผ่านกับบุคคลที่สามเพื่อใช้งาน หรือยกให้ ให้ยืม เปลี่ยนชื่อ จำหน่าย ค้ำประกัน เป็นต้น

4. กรณีอีเมลเเอดเดรสหรือรหัสผ่านถูกขโมยหรือปรากฏอย่างชัดเจนว่าถูกใช้งานโดยบุคคลที่สาม กำหนดให้สมาชิกส่วนบุคคลต้องแจ้งรายละเอียดสำคัญให้บริษัททราบทันที พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนะจากบริษัท


ข้อที่ 5 (การเปลี่ยนแปลงหรือการระงับบริการนี้)

1. อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเนื้อหาบริการของการบริการนี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ การลงข้อมูล โปรแกรมหรือระบบ รวมทั้ง URL โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า

2. บริษัทสามารถระงับการให้บริการเป็นระยะเวลานานหรือสิ้นสุดการให้บริการทั้งหมด หลังจากที่บริษัทแจ้งกับสมาชิกส่วนบุคคลล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร

3. บริษัทสามารถระงับการให้บริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนทั้งถาวรหรือชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ต้องตรวจสอบหรือซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ตามกำหนดเวลาหรือต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

(2) กรณีที่ต้องหยุดการให้บริการเนื่องจากอุบัติเหตุจากคอมพิวเตอร์หรือสายสัญญาณ เป็นต้น

(3) กรณีที่ไม่สามารถให้บริการต่อได้เนื่องจากเหตุอัคคีภัย ไฟดับ ภัยธรรมชาติซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

(4) กรณีอื่นๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องหยุดหรือระงับการให้บริการ

(5) กรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากความต้องการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือพระราชบัญญัติแห่งชาติที่มีนิติบุคคลบริษัทรวมอยู่ด้วย

4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากการที่บริษัทได้ดำเนินมาตรการตามหัวข้อย่อยที่ 3 ข้างต้น

ข้อที่ 6 (ความรับผิดชอบของสมาชิกส่วนบุคลล)

1. บุคคลที่มีความประสงค์จะใช้บริการนี้จะต้องลงทะเบียนในบริการนี้และเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ

2. สมาชิกส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามหัวข้อ รวมถึงคู่มือเเละอื่นๆ ที่กำหนดในข้อกำหนดนี้เมื่อใช้บริการนี้

3. กำหนดให้สมาชิกส่วนบุคคลต้องรับผิดชอบเนื้อหาของข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ นอกจากนี้ เมื่อเกิดความผิดพลาดของข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่สมาชิกส่วนบุคคลได้ลงทะเบียนไว้ในบริการนี้ และมีการร้องขอหรือร้องเรียนให้ลบข้อมูลหรืออื่นๆ รวมถึงกรณีที่บริษัทตัดสินว่ามีความจำเป็น บริษัทจะลบข้อมูลลงทะเบียนที่เข้าข่ายดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ข้อมูลที่สมาชิกส่วนบุคคลเป็นผู้ลงทะเบียนด้วยตนเองนั้นสามารถเปลี่ยนเเปลง เพิ่มเติม และลบได้ กรณีที่ข้อมูลการลงทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลง ให้สมาชิกส่วนบุคคลเข้าสู่หน้าสำหรับสมาชิกส่วนบุคคล จากนั้นเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเหมาะสม

5. ถือว่าสมาชิกส่วนบุคคลใช้บริการนี้ด้วยความประสงค์ของตนเอง และจะรับผิดชอบทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

6. เมื่อสมาชิกส่วนบุคคลติดต่อ แลกเปลี่ยนไฟล์หรือข้อความกับสมาชิกบริษัท จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นกับบุคคลที่สาม


ข้อที่ 7 (การบันทึกข้อมูล)
บริษัทไม่มีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อความที่สมาชิกส่วนบุคคลรับและส่งผ่านหน้าเพจสำหรับสมาชิก เรซูเม่ ไฟล์เสียง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีการบันทึกเก็บไว้ชั่วคราวเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และบริษัทสามารถลบข้อมูลเหล่านี้ได้ทุกเวลา ทั้งนี้ เมื่อมีการซ่อมบำรุงฐานข้อมูลอาจมีการลบข้อมูลที่ถูกเก็บไว้นานเกินที่เห็นสมควรออกจากบริการนี้ อนึ่ง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกส่วนบุคคลโดยมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทดำเนินมาตรการบนพื้นฐานเงื่อนไขนี้

ข้อที่ 8 (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล)

บริษัทอาจมีการรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกส่วนบุคคลมาใช้ในงานที่เกี่ยวกับการให้บริการนี้เพื่อให้สำเร็จลุล่วง สมาชิกส่วนบุคคลจะต้องยินยอมล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้งานที่เข้าข่ายดังกล่าว รวมถึงการให้บริษัทส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทกำหนดนั้นมีระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อที่ 9 (ข้อห้ามสำหรับสมาชิกส่วนบุคคล)

กำหนดให้สมาชิกส่วนบุคคลห้ามปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้เมื่อใช้บริการนี้

1. กำหนดให้สมาชิกบริษัทห้ามปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้เมื่อใช้บริการนี้

(1) พฤติกรรมการลงทะเบียนข้อมูลที่เป็นเท็จ

(2) พฤติกรรมการละเมิดลิขสิทธ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และลิขสิทธิ์ของสมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สาม

(3) พฤติกรรมที่ละเมิดทรัพย์สิน ความเป็นส่วนตัว เเละอื่นๆ ของบริษัท สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สาม

(4) พฤติกรรมที่เป็นการหมิ่นประมาทสมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สาม รวมถึงพฤติกรรมที่ละเมิดต่อสิทธิของบริษัท

(5) พฤติกรรมที่เป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ หรือพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายนั้น

(6) พฤติกรรมที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรม

(7) พฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม

(8) พฤติกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่อต้านสังคม

(9) พฤติกรรมการนำข้อมูลที่ได้จากบริการนี้ไปทำซ้ำ จำหน่าย ตีพิมพ์ หรืออื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการนำไปใช้งานส่วนบุคคล

(10) การจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ หรือการใช้บริการนี้เป็นเครื่องมือในการหาผลกำไร

(11) พฤติกรรมที่ขัดขวางการบริหารธุรกิจของบริการนี้ หรือพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงหรือบั่นทอนความน่าเชื่อถือของบริษัท

(12) พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนจากการยื่นสมัครงานกับบริษัทเดิมอีกครั้งหรือหลายครั้ง ถึงแม้ว่าจะได้รับจดหมายแจ้งปฏิเสธไม่รับเข้าทำงาน

(13) พฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์จริงใจต่อสมาชิกบริษัท โดยผิดคำสัญญาที่ให้ไว้ในระหว่างการสัมภาษณ์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(14) พฤติกรรมการวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกบริษัทอย่างไม่เหมาะสม โดยส่งอีเมลขายของ กลั่นแกล้ง หรืออื่นๆ เช่น ส่งอีเมลหรือไฟล์เสียงที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการรับสมัครงานให้กับสมาชิกบริษัท

(15) พฤติกรรมการส่งข้อมูลหรือเอกสารที่ระบุเนื้อหาที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง เป็นต้น ให้กับสมาชิกบริษัท

(16) พฤติกรรมการส่งข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายแฝงอยู่ เเละอื่นๆ

(17) พฤติกรรมการบิดเบือนดัดแปลงข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับบริการนี้

(18) พฤติกรรมที่ต่อต้านข้อกำหนดนี้

ข้อที่10 (หัวข้อที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ)

1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้สมัคร หรือการลงทะเบียนไปยังบริการนี้ของสมาชิกส่วนบุคคล การระงับหรือสิ้นสุดการบริการนี้โดยสมาชิกส่วนบุคคลและบริษัท หรือความเสียหายอันเกิดจากการลบการลงทะเบียนออกจากบริการนี้ ความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวกับบริการนี้และอื่นๆ (การเสียผลประโยชน์ใดๆ ที่รวมถึงบาดแผลทางจิตใจ การระงับธุรกิจหรือการสูญเสียทรัพย์สินทางการเงินอื่นๆ)

2. บริษัทมุ่งมั่นและพยายามที่จะลงเนื้อหาที่เป็นความจริงและถูกต้อง เกี่ยวกับข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับสมาชิกบริษัทที่ได้ลงข้อมูลการรับสมัครงานไว้บนเว็บไซต์นี้ ทว่าบริษัทไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความเป็นปัจจุบัน ความเป็นจริง ความสมบูรณ์ การผูกมัด ความแม่นยำ ความสอดคล้องกับกฎหมาย ความปลอดภัย การนำไปใช้ประโยชน์ ประสิทธิผล ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

3. บริษัทจะถือว่าสมาชิกส่วนบุคคลยินยอมล่วงหน้าว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากสมาชิกท่านอื่นหมิ่นประมาท โจมตี หรือมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้สมาชิกส่วนบุคคลได้รับข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เพราะถึงแม้บริษัทจะมีสิทธิ์ในการลบข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลที่สมาชิกท่านอื่นลงไว้ในเว็บไซต์นี้ หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าขัดต่อข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริการนี้ แต่บริษัทไม่มีหน้าที่ในการลบข้อมูลเหล่านั้น

3. หากสมาชิกบริษัทส่งข้อความถึงสมาชิกส่วนบุคคล หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการคัดเลือกหรือการรับเข้าทำงาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการกระทำดังกล่าวของสมาชิกบริษัท

4. สมาชิกส่วนบุคคลใช้บริการนี้โดยความรับผิดชอบของตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบเหตุขัดแย้งระหว่างสมาชิกส่วนบุคคลกับสมาชิกบริษัทหรือบุคคลที่สามอันมีสาเหตุมาจากข้อมูลการรับสมัครงาน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกส่วนบุคคล สมาชิกส่วนบุคคลจะต้องรับผิดชอบและรับภาระในการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ เอง

5. กรณีที่สมาชิกส่วนบุคคลใช้ Scout ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกบริษัท (รวมถึงข้อมูลบริษัทต่างๆ ที่ได้รับจากบุคคลที่สาม รวมถึงสมาชิกบริษัท และข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลการรับสมัครงานและโฆษณาหรืออื่นๆ ที่ได้รับจากสมาชิกบริษัทและบุคคลที่สาม และอื่นๆ ที่ไม่จำกัดแต่เพียงข้อมูลที่ได้กล่าวไปนี้) และข้อมูลที่สมาชิกส่วนบุคคลได้รับจากสมาชิกบริษัทในกรณีอื่นๆ ถือเป็นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกบริษัทรวมถึงบุคคลที่สาม สมาชิกส่วนบุคคลยินยอมล่วงหน้าว่าบริษัทจะไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความเป็นปัจจุบัน ความเป็นจริง ความสอดคล้องกับกฎหมาย ความปลอดภัย ความเหมาะสม การนำไปใช้ประโยชน์ และความแน่นอนในการได้รับบรรจุเข้าทำงานตามข้อมูลที่ได้รับ

6. บริษัทไม่รับประกันว่า (1) จะไม่เกิดความผิดพลาด การขัดข้อง หรือความเสียหายของการให้บริการ Scout (2) ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจาก Scout (3) ข้อมูล หน้าที่ความรับผิดชอบ สินค้า เเละอื่นๆ ที่ได้รับจาก Scout หรือ ผ่าน Scout จะตรงกับสิ่งที่สมาชิกส่วนบุคคลคาดหวังไว้

7. กรณีที่บุคคลที่สามได้โยกย้ายเนื้อหาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์นี้ไปลงในหน้าเว็บไซต์อื่นที่นอกเหนือจากเว็บไซต์นี้ บริษัทจะไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความเป็นปัจจุบัน ความเป็นจริง ความสอดคล้องกับกฎหมาย ความปลอดภัย ความเหมาะสม การนำไปใช้ประโยชน์ของข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าว โดยไม่เกี่ยวข้องว่าเนื้อหาที่ถูกโยกย้ายจากเว็บไซต์นี้จะสามารถระบุตัวตนของสมาชิกส่วนบุคคลได้หรือไม่

8. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากเหตุที่ไม่ได้มาจากบริษัท ได้แก่ ความเสียหายจากไวรัสที่ไม่สามารถป้องกันได้โดยใช้มาตรการป้องกันไวรัสที่ดำเนินอยู่ปกติ ความเสียหายอันเกิดจากการแปรปรวนทางภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ (ต่อไปจะเรียกว่า “เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม”) บริษัทจะไม่รับประกันการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญหายของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อันเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะถือว่าสมาชิกส่วนบุคคลยินยอมล่วงหน้าวเรื่องความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ด้วยความรับผิดชอบของตนเอง

9. กรณีที่สมาชิกส่วนบุคคลทำให้บุคคลที่สามได้รับความเสียหายจากการใช้งานหรือการลงทะเบียนบริการนี้ สมาชิกส่วนบุคคลต้องรับผิดชอบและแก้ไขปัญหานั้น โดยที่บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ

10. การรับสมัครงาน KROWL ที่ลงบนเว็บไซต์นี้สามารถย้ายจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการและควบคุมโดยบุคคลที่สามที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับสมัครงานโดยการคลิกแต่ละลิงค์เชื่อมต่อที่ลงไว้ นอกจากนี้ บนหน้าเว็บไซต์นี้ยังสามารถใช้งานหน้าเว็บเพจที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครงานที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามได้ บุคคลที่สามเหล่านี้คือบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้จัดการเรื่องการใช้งานเครื่องมือสื่อสารหรือระบบภายนอกที่จำเป็นต่อการจัดการระบบของเว็บไซต์นี้ และเป็นผู้ร่วมธุรกิจของบริษัท ผู้จัดหาบริการบุคคลที่สาม บริษัทจัดหางาน โปรแกรมโซเชียลมีเดียบุคคลที่สาม และยังรวมถึงบุคคลที่สามซึ่งบริหารจัดการเว็บไซต์ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับสมัครงานที่บุคคลที่สามนำเสนอ รวมถึงการสมัครงานของสมาชิกส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทจะไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความเป็นปัจจุบัน ความเป็นจริง ความสมบูรณ์ การผูกมัด ความแม่นยำ ความสอดคล้องต่อกฎหมาย ความปลอดภัย การนำไปใช้ประโยชน์ ประสิทธิผล ความเหมาะสมของข้อมูลรับสมัครงาน KROWL นอกจากนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องของความเป็นส่วนตัวในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล การแสดงข้อมูล และอื่นๆ โดยบุคคลที่สามเหล่านี้

เนื่องจากสมาชิกส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิโดยตรงต่อบุคคลที่สามเหล่านี้ ดังนั้นกรุณาอ่านข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้


ข้อที่ 11 (บริษัทใช้งานข้อมูลที่นำเสนอ)

1. ถือว่าสมาชิกส่วนบุคคลยินยอมล่วงหน้าว่าบริษัทสามารถเข้าไปดูประวัติการใช้บริการนี้ได้ (หน้าเว็บเพจที่เข้าชม รวมถึงการติดต่อกับสมาชิกบริษัท เป็นต้น และไม่จำกัดเฉพาะกรณีเหล่านี้เท่านั้น) นอกจากนี้จะถือว่าสมาชิกส่วนบุคคลยินยอมล่วงหน้าว่าบริษัทอาจมีการเข้าไปดูเนื้อหาและใช้ประวัติการรับและส่งข้อความระหว่างสมาชิกส่วนบุคคลและสมาชิกบริษัท (ไม่เพียงแค่ข้อความจากสมาชิกบริษัทถึงสมาชิกส่วนบุคคล การสมัครงานของสมาชิกส่วนบุคคล การเปิดข้อความที่ได้รับจากสมาชิกส่วนบุคคลของสมาชิกบริษัท การตอบกลับการสมัครงานของสมาชิกบริษัท และลักษณะการรับส่งอีเมลอื่นๆ) ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อดังต่อไปนี้ อนึ่ง ในกรณีนี้ลิขสิทธิ์ถือเป็นของบริษัท

(1) บริษัทอาจเข้าไปดูหรือใช้งานภายในขอบเขตที่จำเป็นต่อการบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ของการดำเนินธุรกิจของบริการนี้

(2) ระยะเวลาการเข้าชมหรือการใช้งานตามที่ได้ระบุในหัวข้อข้างต้น สามารถกระทำได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานะสมาชิกแล้วก็ตาม (ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม)

(3) จัดทำข้อมูลสถิติโดยการดัดแปลงเพื่อไม่ให้สามารถบ่งชี้หรือระบุตัวตนได้จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และอาจมีการใช้ ข้อมูลสถิติดังกล่าว เป็นต้น (รวมถึงการนำเสนอข้อมูลให้กับสมาชิกบริษัทและบุคคลที่สาม การสำรวจตลาด การพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ และอื่นๆ)

ข้อที่ 12 (การลบทิ้ง การยกเลิก และตัดชื่อออกในข้อมูลลงทะเบียน)

1. สมาชิกส่วนบุคคลสามารถลบการลงทะเบียนบริการนี้ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดได้ตามความประสงค์ทุกเวลา

2. ถึงแม้ไม่มีความประสงค์ที่จะลบการลงทะเบียน แต่กรณีที่สมาชิกส่วนบุคคลไม่มีการเข้าใช้งานหน้าจอสมาชิกของเว็บไซต์นี้ภายในระยะเวลา 1 ปี การลงทะเบียนอาจถูกลบทิ้ง

3. ถือว่าสมาชิกบุคคลยินยอมล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้งาน Scout ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบความประสงค์ว่าจะใช้งานต่อหรือไม่เกินช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะถูกถอนออกจากเป้าหมาย Scout โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. กรณีที่พิจารณาแล้วว่าสมาชิกส่วนบุคคลกระทำการขัดต่อข้อกำหนดนี้ รวมถึงข้อที่ 9 บริษัทสามารถระงับการใช้งานบริการนี้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดชั่วคราว หรือตัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิกของบริการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้กับสมาชิกดังกล่าวทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทจะใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจากลักษณะที่ขัดต่อข้อกำหนดนี้ โดยจะถือว่าการสมัครงานหรือการสอบถามจากสมาชิกส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังสมาชิกบริษัทเป็นโมฆะ กรณีที่สมาชิกบุคคลดังกล่าวถูกตั้งให้สามารถรับ Scout ได้ จะยกเลิกให้ไม่สามารถใช้งานได้ในอนาคต ยกเลิกข้อความที่สมาชิกบริษัทส่งใหักับสมาชิกส่วนบุคคลดังกล่าว และการตอบกลับจากสมาชิกส่วนบุคคลดังกล่าวถึงสมาชิกบริษัทหรือการติดต่อสอบถามมายังบริษัท เป็นต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า ถือว่าบริษัทสามารถดำเนินมาตรการตามที่บริษัทเห็นสมควร

ข้อที่ 13 (การชดใช้ความเสียหาย)

กรณีที่สมาชิกส่วนบุคคลกระทำการขัดต่อข้อกำหนดนี้ และก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม สมาชิกส่วนบุคคลต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับบริษัท

ข้อที่ 14 (กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจรับผิดชอบ)

กำหนดให้กฎหมายที่บังคับใช้ในข้อกำหนดนี้รวมถึงบริการนี้ตามกฎหมายจีน ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับบริการนี้รวมถึงข้อกำหนดนี้ กำหนดให้ศาลประชาชนที่บริษัทสังกัดอยู่เป็นผู้คลี่คลาย