TOP

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะงาน

สายงานขาย, งานสำนักงาน, งานวางแผน, งานโลจิสติกส์
สายงานการจัดการ (ทรัพยากรบุคคล, การเงิน, กฏหมาย, การประชาสัมพันธ์)
สายงานบริการ (การค้าปลีก, บันเทิง, ความงาม, การคมนาคม)
สายงานครีเอทีฟ (โฆษณา, ภาพเคลื่อนไหว, ดีไซเนอร์)
สายงานเฉพาะทาง (คอนซัลต์แทนต์, การเงิน, อสังหาริมทรัพย์, การให้บริการเฉพาะทาง)
สายงานด้านเทคนิค (การขาย, เขียนแบบ, พัฒนา, จัดการการผลิต)
วิศวกรรม IT (SE, เว็บไซต์, เกมส์)
ผู้บริหารระดับสูง
อื่นๆ

ประเภทธุรกิจ

ระดับภาษาญี่ปุ่น